כלכלה וחשבונאות משפטית

כתובת: בן גוריון 2, הרצליה מייל: boaz@yifatbr.com

לשיחת ייעוץ חייגו

הערכת נזק למלאי ואובדן רווחים כתוצאה משריפה

במקרים רבים בהם נגרם נזק לרכוש כתוצאה מאירוע ביטוחי (שריפה, גניבה או הצפה) נדרש לקבוע מהו ערכו של המלאי שניזוק בשריפה, ולעיתים נדרש גם להעריך את אובדן הרווחים לעסק כתוצאה מהאירוע הביטוחי.

להלן יוצג מקרה בו נדרשתי להעריך את הנזק בתביעה כתוצאה משריפה.

שריפה פרצה בבית עסק ועברה לבית עסק שכן, (" המשחקיה"). השריפה כילתה את המשחקיה כליל, ובעליה הגישו תביעה נגד העסק שממנו החלה השריפה. המשחקיה טענה לנזק למבנה שנהרס כליל, למלאי ולאובדן רווחים.

את הנזק למלאי ולאובדן הרווחים תמכה המשחקיה בחוות דעת מומחה. הנתבע הגיש חוות דעת מומחה מטעמו, וכצפוי היו פערים גדולים מאוד בין הנזק שחושב על ידי שני המומחים.

בית המשפט מינה אותי כמומחה מטעמו ונדרשתי להתייחס להיקף הנזקים לתובעת כתוצאה מאירוע השריפה, לאור המחלוקת בין מומחי הצדדים בעניין זה.

כאשר בעסק נגרם נזק למלאי כתוצאה מאירוע ביטוחי (גניבה, שריפה, הצפה, רעידת אדמה וכו') קיימת בעיה להעריך את הנזק כאשר בעסק אין ניהול מלאי, ידני או ממוחשב.

בהעדר מערכת רישום מלאי נהוג להעריך את המלאי שניזוק על ידי שימוש בנתונים חשבונאיים, ככל שהם ניתנים לזיהוי.

לביצוע הערכה כזו נדרשים הנתונים הבאים:

א. מלאי בתחילת השנה בה ארעה השריפה. נתון שנדרש להיות בדו"חות הכספיים השנתיים.

ב. סכום הרכישות של הפריטים אשר משמשים לפעילות העסק, ואשר הוכנסו לאתר בו ארעה השריפה מתחילת השנה עד למועד השריפה ("התקופה");

ג. נתוני המכירות בערכים כספיים, של המוצרים אשר נופקו במשך התקופה;

ד. ערך הסחורה, במחירי רכישה, אשר נופקה ונמכרה על ידי בית העסק בתקופה, מהמקום בו ארעה השריפה. אסביר כי ערך זה הינו תוצאה חישוב באמצעות שימוש בסכום המכירות ושיעור הרווח הגולמי של החברה.

על פי ארבעת הנתונים הנ"ל ניתן לחשב מהו ערך המלאי שאמור להיות במלאי בעת קרות האירוע הביטוחי.

בתביעה בה מוניתי כמומחה מטעם בית המשפט המומחים של הצדדים חישבו את המלאי שהיה בחנות התובעת בעת השריפה בשיטה המתוארת לעיל, אולם עקב שימוש בשני ערכי נתונים שונים בחישוב הם הגיעו לתוצאות שונות. הנתונים השונים בחישובים של שניהם היו: א) שיעור הרווח הגולמי; ב) ערך המלאי בתחילת התקופה.

הערכת המלאי שניזוק בשריפה במקרה בו עוסקת חוות הדעת לא היתה פשוטה כפי שהצגתי בסכימה לעיל, מכיוון ושני נתוני מפתח שנדרשים לחישוב לא וודאיים, ואלו הם: סכומי הרכישות והמכירות בפעילות.

התובעת לא ניהלה רישום ידני או ממוחשב של המלאי הנמצא בחנות. כמו כן בספרי הנהלת החשבונות של החברה לא נעשתה הפרדה ברישום המכירות והקניות בין מגזרי הפעילות, אשר גם התבצעו ממקומות פיזיים שונים. בנוסף לכך, כפי שהסתבר לי במהלך הכנת חוות דעתי זו, גם בקופה הרושמת בחנות לא היתה הפרדה ברישום ההכנסות בין מגזרי הפעילות.

לצורך חוות דעתי ביקשתי מהתובעת לקבל את סרטי הקופה הרושמת שהיתה בחנות. מסתבר כי סרטי הקופה הרושמת הושמדו בשריפה. התובעת כן סיפקה לי רישומים מודפסים של מה שלטענתה הן ההכנסות בחנות. התברר כי הנתון הנ"ל אינו מתייחס למכירות של החנות בלבד אלא כולל גם רישום הכנסות מהפעילויות הנוספות שנרשמו בקופה הרושמת כאשר התשלום היה באמצעות כרטיסי אשראי.

המסקנה מהמידע הזה היא שנתוני המכירות בערכים כספיים, של המוצרים אשר נופקו במשך התקופה, הנדרשים להערכת המלאי שהיה בחנות בשריפה כפי שהסברתי לעיל לא ידוע, שכן רישומי ההכנסות בין המשחקיה לפעילות הנוספת לא ניתנים להפרדה.

בהמשך בדיקותיי התברר לי כי בספרי הנהלת החשבונות של החברה כל הקניות של החברה, עבור המשחקיה ועבור הפעילות הנוספת, רשומות בחשבון אחד. כפי שהסברתי לעיל הנתון על הקניות למשחקיה הינו מידע הכרחי להערכת המלאי.

בעקבות הממצא לעיל מסרתי לתובעת את כרטיס הקניות בהנהלת החשבונות שלה בשנתיים שקדמו לשריפה, וביקשתי שיציינו על גבי הרשימה מה הן הקניות שנרכשו למשחקיה ומהן הקניות לפעילות הנוספת.

השתמשתי בנתון של הקניות שהתקבל לעיל כדי להעריך את המכירות שנעשו מהחנות עד השריפה. אחזור ואסביר כי הייתי צריך לעשות הערכה שרירותית שכן לתובעת אין מידע על ההכנסות מהמשחקיה, כפי שציינתי לעיל.

ההערכה נעשתה על ידי חלוקת סך כל המכירות בין הפעילות הנוספת למשחקיה לפי יחס הקניות עבור המשחקיה ועבור הפעילות הנוספת.

התפלגות רכיב "הקניות בתוספת מלאי פתיחה" בין המשחקיה לפעילות הנוספת חושבה כך:

 

הערכת הנזק למלאי כתוצאה מהשריפה

לפי החלק היחסי של הקניות בתקופה בתוספת מלאי הפתיחה הערכתי את המלאי בחנות בעת השריפה כך:

א. סה"כ מכירות בתקופה – 2,573,457 ש"ח ( לפי מומחה התובעת).

ב. מכירות המשחקיה בתקופה מחושבות לפי 25.4% מסך כל המכירות בסעיף א. לעיל, והן   כ – 654,000 ש"ח.

ג. הערכתי את המלאי בחנות ליום השריפה לפי שיעור רווח גולמי ממוצע לשנים 2008 עד וכולל 2011 של 40.1%, שהינו ממוצע של ארבע שנים, כפי שחושב בחוות דעת מומחה התובעת.

כפי שנמסר לי על ידי באי כוח הצדדים חוות דעתי סייעה לסיים את התביעה, מבלי שנדרשתי להיחקר בבית המשפט על חוות דעתי.