כלכלה וחשבונאות משפטית

כתובת: בן גוריון 2, הרצליה מייל: boaz@yifatbr.com

לשיחת ייעוץ חייגו

מדוע המלצתי לדחות תביעת ביטוח בגין גניבות מלאי על ידי עובדים

חברת ביטוח פנתה אלי בבקשה שאבדוק תביעת נזק על חוסר במלאי בסך כ- 600 אלפי ש"ח. המבוטח העריך כי החוסר במלאי נגרם כתוצאה משיתוף פעולה בין הנהגים שהפיצו את המוצרים לבין עובדי המחסן שפוטרו מעבודתם, סמוך למועד הגשת התביעה. המבוטח לא יכול היה להעריך את הנזק שנגרם כתוצאה מפעולות אלה.

המלצתי לחברת הביטוח לדחות את התביעה מכיוון שלדעתי המבוטח לא יכול היה להוכיח את החוסר במלאי. המלצתי התבססה על סקירת קבצי מחשב ומסמכים שונים כגון נוהלי ניהול המלאי, והתכתבויות דוא"ל רלבנטיות.

השתלשלות האירועים

בחודש ינואר 20X1, החלה החברה המבוטחת לנהל במיקור חוץ (outsourcing) את המלאי של לקוח שלה. בנוסף לניהול הרישום במחשבי החברה, ניהל הלקוח את המלאי במחשב שלו. זמן קצר לאחר תחילת העבודה התגלו הפרשים בין רישומי המלאי בחברה לאלה של הלקוח.

בחודש מאי 20X1 נערכה ספירת מלאי במחסני החברה ונמצאו הפרשים, הן עודפים והן חוסרים במלאי לעומת הרישומים במערכת. בחודש אוגוסט 20X1, החליט הלקוח לסיים את ההתקשרות עם החברה ופינה את הסחורה שלו למחסנה של חברה אחרת. החברה דיווחה לסוכנות הביטוח על הפרשים במלאי, אולם במכתב לא ציינה מהו הערך הכספי של החוסר.

בחודש מאי 20X1, צוותים משותפים לחברה וללקוח ערכו ספירת מלאי במחסני החברה.  כתוצאה מהספירה התברר כי בגין למעלה מאלף פריטי מלאי יש עודף של 26,030 יחידות אולם בסך הכל יש חוסר בסך כ – 600,000 ש"ח, הנובע ממחסור בפריטים שעלותם גבוהה מפריטים בהם נמצא עודף.

מבדיקת תנועות בקובץ המפרט את התנועות במלאי (להלן: "דיקסי") מצאנו כי לגבי פריטים רבים בוצעו התאמות רבות, חלקן נרשמו אף בהפרשים של ימים בודדים בלבד.

אי התאמה בקבצים

בבדיקתי מצאתי כי קיימים פערים בין הנתונים הרשומים בקובץ הראשי לבין הנתונים בקבצי דיקסי והבונדד שלכאורה אמורים להרכיבו.

בקר המלאי של החברה מסר לנו שבוצעו שינויים ותיקונים עם הלקוח לאחר ספירת המלאי, בגין פריטים כאלה ואחרים, כאשר ייתכן כי השינוי לא קיבל בהכרח ביטוי בקבצים שקיבלנו, אבל הוא מעודכן בקובץ הראשי. תשובה כזו לא היתה מקובלת עלי כי ייתכן שקיימים בקובץ הראשי נתונים, שלא בהכרח ניתן להתחקות אחר מקורם ואותם לא נוכל לאמת ו/או לבדוק.

עודף בפריטי מלאי

בדוח של החברה המפרט את החוסר נטו בערכים כספיים, קיימים פריטים בהם התגלה עודף, תופעה שהיא כמובן לא סבירה.

מהחברה נמסר כי אחד ההסברים לעודף יכול להיגרם כתוצאה מפירוק מארזים. החברה יצרה מארז של מספר פריטים כדוגמת פריט "דיסק און קי" ופריט "עכבר" ונתנה לו מספר קטלוגי חדש. ייתכן מצב שבעת ספירת המלאי לא נספרו המארזים כיחידה אחת (כדוגמת מארז שפורק) ואז נוצר עודף בפריט עכבר.

ייתכן וההסבר לעיל שהוצג על ידי החברה מתאים לסוגים מסויימים של פריטים, אולם בהחלט אינו מסביר את הפרשים בגין עודף של פריטים אחרים, שלא סביר שיימצא בגינם עודף. אין כל הסבר להיווצרות עודפים אלא אי סדר ברישומים. אסביר זאת באמצעות דוגמה סכימטית.

מפריט מסוים התקבלו 70 פריטים ונמסרו 50 פריטים. היתרה על פי הרישומים צריכה להיות 20 יחידות. בפועל במחשב רשומות 18 יחידות ונספרים 20 יחידות, דהיינו יש לכאורה עודף של 2 יחידות.

כיצד ייתכן שנוצר עודף, המבטא פער של רישום מלאי לעומת רישום תנועות?

אציג זאת בטבלה עם שתי אפשרויות לגבי טעויות ברישומים. טבלה זו מוכיחה כי כשם שעודפים נוצרו עקב טעות ברישומים הרי ייתכן בהחלט כי גם חוסר במוצרים נובע, לפחות בחלקו, מטעויות ברישומים.

תיקוני ספירה ופינוי לקוח

בסקירת תנועות מערכת דיקסי נמצאו, בין היתר, תנועות "התאמה" בגין "תיקון ספירה" ו"פינוי לקוח". התאמות אלו בוצעו בפריטים רבים במערכת ואף בגין אותו פריט מספר פעמים, לעיתים אף בהפרש של ימים בודדים בלבד.

מהחברה נמסר כי ההתאמות בגין "תיקון ספירה" נוצרו בנסיבות הבאות: כאשר במהלך הפעילות השוטפת של החברה בוצעה פעולה מסויימת במלאי, כגון משלוח, ומבצע הפעולה גילה הפרש בין מספר היחידות כפי שהיו בפועל לבין מספר היחידות שהיו במערכת המחשב הוא דיווח על כך ונוצרה פעולה של התאמת מלאי.

מצאנו מספר לא מבוטל של תנועות "תיקון ספירה" שנרשמו גם לאחר התאמות בגין ספירת המלאי. עובדה זו מחזקת את טענתנו כי לא ניתן לקבל את נתוני מערכת המלאי של החברה כאמינים לצורך קביעה אם היה לחברה חוסר בפריטי מלאי.

מצאנו תנועות התאמת מלאי שנרשמו בגין פינוי לקוח. ההתאמות היו בסימן פלוס ובסימן מינוס. לדברי בקר המלאי תנועת "פינוי לקוח" במערכת נוצרה בגין הפרשים שהתגלו בהעברה לחברת מיקור החוץ החדשה.

תנועות התאמת המלאי שבוצעו במערכת בגין "פינוי לקוח" בעודף בלבד, יוצרות עודף מעל 800,000 ש"ח. סיכום תנועות "תיקוני הספירה" שבוצעו לאחר ספירת המלאי יוצר עודף של כ-100,000 ש"ח.

בנסיבות אלו אנו טוענים כי יש להקטין את החוסר הנתבע, שאותו כאמור איננו מאשרים כלל, בעודפים בסך כ -800,000 ש"ח שנוצרו בתנועת התאמת מלאי כתוצאה מפינוי לקוח.

סיכום מסקנות

במערכת המלאי של החברה נוצרו עודפים בפריטי מלאי, עודפים שאין להם כל הסבר הגיוני, והיכולים לנבוע רק מטעויות ברישומי המלאי. כשם שנוצרו עודפים כתוצאה מטעויות ברישום. לא ניתן לשלול כי גם חוסר שנוצר כתוצאה מהפרש בין ספירת המלאי לרישומי המחשב נובע מטעויות ברישומים ולאו דווקא מגניבות.